RISKER ATT TÄNKA PÅ

Alla investeringar är förknippade med risk. Begreppet risk har olika innebörd för olika individer. Det finns olika typer av risk relaterad till investeringar. För att förenkla resonemanget nedan avses marknadsrisk, det vill säga risken att värdet på en investering rör sig mycket (hög risk) eller lite (låg risk).

Risk och avkastning är två sidor av samma mynt. Om du eftersträvar hög avkastning måste du per automatik utsätta ditt kapital för en hög grad av risk. Omvänt, om du inte är villig att utsätta ditt kapital för en hög grad av risk kan du inte heller förvänta dig hög avkastning.

Som investerare måste du alltid väga den potentiella vinsten mot risken för förlust. Att förstå detta samband mellan risk och avkastning är därför en viktig del i att ta väl underbyggda investeringsbeslut. Nedan har vi sammanfattat de främsta riskerna med strukturerade placeringar.

Glöm inte att alltid läsa information gällande riskerna i emittenternas grundprospekt och slutliga villkor innan du investerar.

Kreditrisk

En av de främsta riskerna gällande strukturerade placeringar är kreditrisken, något som blev tydligt i och med att den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers gick i konkurs. Vid köp av strukturerade placeringar tar du en kreditrisk på emittenten, det vill säga att återbetalning av nominellt belopp och eventuell avkastning förutsätter att emittenten klarar av att uppfylla dessa åtaganden på återbetalningsdagen. Om emittenten hamnar på obestånd riskerar du alltså att förlora delar av eller hela placeringen, oavsett hur den underliggande marknaden har utvecklats.

Ett sätt att bedöma om emittenten är kreditvärdig är att titta på kreditbetyg som kreditvärderingsföretag såsom Standard & Poor’s och Moody’s tillhandahåller. Emittenternas kreditvärdighet återspeglas också i något som heter Credit Default Swap (CDS) som visar kostnaden för att försäkra sig mot kredithändelser hos utgivaren. Ju lägre CDS, desto lägre bedöms sannolikheten vara för en kredithändelse.

Marknadsrisk och risk vid förtida försäljning

Under löptiden påverkas värdet på en strukturerad placering av flera faktorer, bland annat marknadens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida rörlighet (volatiliteten) på den underliggande marknaden, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Kapitalskyddet i kapitalskyddade placeringar gäller endast på återbetalningsdagen. Om du väljer att sälja placeringen före återbetalningsdagen och marknadsvärdet då understiger det du betalade för den placeringen gör du en förlust. Vid försäljning under löptiden betalar du också vanligtvis courtage.

Likviditetsrisk

Under normala marknadsförhållanden erbjuder vanligtvis arrangören en köpkurs för den som vill sälja i förtid. Köpkursen beror dels på de faktorer som nämnts under Marknadsrisk ovan, dels på hur den strukturerade placeringen är konstruerad. Under vissa marknadsförhållanden kan det dock vara svårt eller omöjligt att sälja en strukturerad placering under löptiden.

Deltagandegrad

En strukturerad placerings värde bestäms generellt av marknadens utveckling, placeringens konstruktion och ofta den så kallade deltagandegraden. Deltagandegraden bestämmer hur stor del av utvecklingen som du får ta del av. Det innebär att om deltagandegraden är lägre än 100 procent får du mindre än den faktiska utvecklingen. Deltagandegraden fastställs av utgivaren och avgörs bland annat av placeringens löptid, rörligheten (volatiliteten) på den underliggande marknaden, ränteläget och förväntade utdelningar (om placeringen är relaterad till aktiemarknaden).

Överkurs vid kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar erbjuds ofta i olika risknivåer. Vanligvis erbjuds ett alternativ till nominellt belopp och ett annat alternativ där du betalar lite mer än nominellt belopp, en så kallad överkurs. Eftersom kapitalskyddet endast gäller det nominella beloppet riskerar du att förlora överkursen om du väljer alternativet med en högre risknivå.

Alternativkostnad

Om marknadsutvecklingen är ogynnsam får du tillbaka det nominella beloppet på återbetalningsdagen om du köpt en kapitalskyddad placering. För andra strukturerade placeringar kan du få tillbaka mindre eller ingenting alls. Det innebär att du då också går miste om den ränta som du skulle ha fått om du istället hade valt en räntebärande placering.

Valutarisk

Vanligtvis är strukturerade placeringar utgivna och återbetalas i svenska kronor. Det innebär att det nominella beloppet inte påverkas av någon eventuell valutakursförändring. Dock finns det strukturerade placeringar som påverkas av valutakursförändringar mellan den svenska kronan och andra valutor. Då kan en valutaförstärkning respektive en försvagning i förhållande till den svenska kronan vara positiv eller negativ för din avkastning.

Konstruktionsrisk och komplexitet

Denna risk handlar framförallt om komplexiteten i derivaten och hur avkastningen beräknas. Strukturerade placeringar från olika aktörer kan vid en första anblick likna varandra och kanske vara kopplade till samma marknad, men vara konstruerade på olika sätt. Därför är jämförbarheten mellan olika strukturerade placeringar ibland begränsad. Innan du köper en strukturerad placering bör du sätta dig in i hur den fungerar. För att få en helhetsbild av placeringen bör du som sagt läsa utgivarens grundprospekt och slutliga villkor.

 

Observera även att strukturerade placeringar inte omfattas av den statliga insättningsgarantin.