BRANSCHKOD

Branschkoden syftar till att ange riktlinjer och en gemensam minimistandard för vad som ska anses vara god branschsed framförallt vad gäller informationsgivningen i Marknadsföringsmaterialet. Branschkoden behandlar hur informationen om en placering ska utformas gällande exempelvis risker, avgifter, egenskaper, underliggande tillgångar och dess historiska utveckling etc. Informationen ska utformas så att den är begriplig och lättillgänglig så att den kan förstås av den genomsnittliga icke-professionella investeraren.

Arrangör som är ansluten till SPIS ska aktivt verka för att den verksamhet som Arrangören bedriver och som branschkoden avser att reglera bedrivs i enlighet med koden. För att syftet med branschkoden ska kunna uppnås ska Arrangören i sin tur, genom avtal eller på annat sätt, ställa tydliga krav på Distributörer att all relevant information enligt denna branschkod når ut till investerare.

Distributör som i visst avseende tillhandahåller någon av de tjänster som ankommer på Arrangören ska i samtliga avseenden anses vara Arrangör. Arrangören ska årligen informera sig om Distributörens verksamhet och omständigheter, exempelvis genom SPIS distributörsfrågeformulär.

Till branschkoden finns även en ordlista innehållande begrepp och definitioner avseende vissa strukturerade placeringar. Branschkoden revideras fortlöpande i takt med marknadens utveckling. Riktlinjerna för informationsgivning i branschkoden gäller utöver de krav på information som ställs upp i lag, förordning och Finansinspektionens föreskrifter på innehållet i prospekt och Marknadsföringsmaterial.

De anslutna företagens följsamhet med branschkoden granskas av SPIS två gånger per år utifrån en checklista innehållande 43 granskningspunkter. Efter varje granskning sammanställer SPIS rapporter gällande utfallet, dels på generell nivå till branschrådet och dels på individuell nivå till det enskilda företaget.

Här hittar du branschkoden i pdf

Här hittar du ordlistan i pdf