REGELVERK

Regelverksutvecklingen på finansmarknaderna är idag väldigt omfattande både inom Sverige och inom EU. SPIS och Svenska Fondhandlareföreningens mål är att bevaka och följa regelverksutvecklingen på värdepappersmarknaden för att hålla våra medlemmar informerade samt om möjligt påverka utformningen av relevanta regelverk. För att få en överblick över kommande EU-regler har en sammanfattning tagits fram (Här).

MiFID II

Direktivet om handel på marknader för finansiella instrument, MiFID, har inneburit stora förändringar på de europeiska värdepappersmarknaderna, både positiva och negativa. MIFID II-förslaget innehåller nya regler inom ett stort antal områden som kommer att påverka investerarskydd och informationsgivningen till konsumenter. Vad gäller investerarskydd föreslår kommissionen införande av ett nytt förbud mot s.k. inducements vid individuell portföljförvaltning och vid oberoende investeringsrådgivning. Beträffande kundklassificering föreslås att kommuner inte längre per automatik ska klassificeras som professionella kunder samt att det ska införas ökade informationskrav för jämbördiga motparter.

PRIIPs

EU-kommissionen har under flera år aviserat ett förslag rörande paketerade investeringsprodukter, så kallade PRIIPs (Packaged Retail Insurance-based Investment Products). I början av juli 2012 kom ett förslag till en förordning om informationsdokument om paketerade investeringsprodukter för icke-professionella investerare. Kommissionen har angett att förslaget väntas införas i slutet av 2017.

Förslaget syftar till att införa en ny standard för produktinformation. I ett basfaktadokument (Key Information Document, KID) ska på ett lättfattligt sätt lämnas information om investeringsprodukter. Texten ska göras konsumentvänlig genom att vara kortfattad och enkel att förstå. Dokumentet ska innehålla basfakta om produkten samt information om vilka risker och kostnader som är förenade med en investering i produkten. Det ska framgå om en investerare kan förlora pengar eller inte och hur komplex produkten är.

Den som tar fram eller har utvecklat en investeringsprodukt riktad till icke-professionella investerare är skyldig att ta fram ett basfaktadokument för produkten. Genom att basfaktadokument för olika produkter har gemensam struktur, innehåll och presentation kan konsumenter använda dokumentet för att jämföra olika investeringsprodukter och välja den som passar dem bäst. Förslaget täcker de flesta investeringsprodukter riktade till icke-professionella investerare inklusive strukturerade produkter.

PROSPEKTDIREKTIVET

Ett prospekt ska upprättas när värdepapper som kan överlåtas, exempelvis strukturerade placeringar, erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad. Prospektet ska lämnas till Finansinspektionen för granskning och godkännande.

Ett prospekt ska innehålla all information som är nödvändig för att en investerare ska kunna göra en välgrundad bedömning av emittenten (utgivaren) och de överlåtbara värdepapper som erbjuds eller tas upp till handel. Informationen ska vara skriven så att den är lätt att förstå och analysera. Prospektreglerna syftar bland annat till att säkerställa ett gott investerarskydd och att underlätta kapitalanskaffning över gränserna inom EU.

Vanligtvis ges strukturerade placeringar ut under ett så kallat grundprospekt som är giltigt under 12 månader och som är en generell beskrivning av emittenten, risker, vilka typer av placeringar grundprospektet gäller för etc. För varje enskild strukturerad placering tar sedan emittenten fram de slutliga villkoren som beskriver vad som är specifikt för den aktuella placeringen gällande risk, egenskaper etc. De slutliga villkoren lämnas endast in till Finansinspektionen för registrering.

Läs mer om prospekt på Finansinspektionens hemsida