Tydlighet
Förståelse
Jämförbarhet

Strukturerade Placeringar

Branschkod

Checklista innan köp

Om SPIS

OM STRUKTURERADE PLACERINGAR I SVERIGE (SPIS)

Strukturerade Placeringar i Sverige (SPIS) bildades 2008 som ett projekt inom Svenska Fondhandlareföreningen. Syftet var att skapa gemensamma riktlinjer kring utformningen av marknadsföringsmaterialet för strukturerade placeringar, dessa riktlinjer resulterade i SPIS branschkod år 2009. Branschkoden innehåller vägledande riktlinjer för informationsgivning gällande strukturerade placeringar där kansliet två gånger per år granskar de anslutna företagens följsamhet.

(mer…)

Checklista innan köp

CHECKLISTA INNAN KÖP

Innan du köper en strukturerad placering bör du kolla upp följande:

  • Vem är emittent av placeringen?
  • Är placeringen kapitalskyddad? Till vilken grad?
  • Hur stora är avgifterna (arrangörsarvode och courtage)?
  • Vilka villkor är avkastningen kopplad till?
  • Hur beräknas avkastningen?
  • Titta på de preliminära villkoren (deltagandegrad, kuponger, barriärer etc).
  • Kommer placeringen att noteras på en etablerad marknadsplats som du har tillgång till?
  • Bestäm hur mycket du kan tänka dig att investera i placeringen utifrån just din situation.
  • Sprid riskerna genom att köpa placeringar med olika löptider och med avkastningen kopplad till olika marknader.

Glöm inte att alltid läsa information gällande riskerna i emittenternas grundprospekt och slutliga villkor innan du investerar.

(mer…)

SPIS Annual Report for 2019

In 2019 SPIS took a historical decision by agreeing on a joint standard for naming of structured  products in Sweden. The naming covers both instrument type and product and is mandatory for all SPIS members to present in marketing materials. This decision was taken to further increase comparability and make it easier for investors to get a sense and understanding of the structured product universe.

The industry provided input to the review of the recently imposed PRIIPs regulation and initiated preparations for the review of MiFID II. Both PRIIPs and MiFID came into force in 2018 through extensive regulations. These regulations are another step, in addition to the existing SPIS self-regulation, to enhance investor protection and aims to bring with them a transparent and level playing field. But the full benefits are yet to be seen and SPIS was active in pointing out what needs to be changed in order to achieve this.

SPIS continued to keep a close dialogue with the FSA exchanging views on the situation on the market for structured products and the regulations affecting it. And although we have come a long way in our work to increase transparency, comparability and understanding of structured products in Sweden, work remains to be done in order to further strengthen the industry and to create prerequisites for structured products to be acknowledged and established as a natural part of the investment universe. Something they have the potential to be.

Link: SPIS Annual Report 2019

SPIS årsrapport för 2019

År 2019 fattade SPIS ett historiskt beslut genom att enas om en gemensam produktbenämning för strukturerade produkter i Sverige. Produktbenämningen avser både instrumenttyp och produkt och är obligatorisk för alla SPIS-medlemmar att inkludera i marknadsföringsmaterial för produkterna. Beslutet är taget som ett ytterligare steg för att öka tydligheten och jämförbarheten och göra det lättare för investerare att få en förståelse för vilka strukturerade produkter som finns.

Branschen gav input till översynen av den nyligen införda PRIIPs-regleringen och började förbereda sig för översynen av MiFID II. Både PRIIP och MiFID II trädde i kraft 2018 genom omfattande regler. Utöver SPIS befintliga självreglering är dessa regleringar ett ytterligare steg för att stärka upp konsumentskyddet. Reglerna medför transparens och lika spelregler för många olika sparformer men vad de slutgiltiga effekterna av dem blir i slutändan återstår fortfarande att se och SPIS har aktivt verkat för att peka på vad som behöver förändras för att uppnå syftet med reglerna.

SPIS fortsatte under året att ha en nära dialog med Finansinspektionen för att diskutera synen på marknaden för strukturerade produkter och reglerna som påverkar den. Även om SPIS har kommit långt i arbetet för att öka transparens, jämförbarhet och förståelse för strukturerade placeringar i Sverige, så återstår det fortfarande arbete för att stärka branschen ytterligare och för att skapa förutsättningar för strukturerade placeringar att bli en mer etablerad och accepterad sparform. Något dom har potentialen att bli.

Länk: SPIS Årsrapport 2019 (endast tillgänglig på engelska)

Strukturerade placeringars målgrupp bör presenteras i marknadsföringsmaterialet

Strukturerade placeringars målgrupp bör presenteras i marknadsföringsmaterialet

Strukturerade placeringar i Sverige, SPIS, har beslutat att införa en rekommendation om att strukturerade placeringars målgrupp presenteras i marknadsföringsmaterialet för dem. Enligt reglerna för produktstyrning under MiFID II ska företag identifiera en målgrupp för de produkter man tänker sälja. Produkten ska vara utformad för att uppfylla behoven hos den identifierade målgruppen och såväl risk som distributionsstrategi ska vara anpassad efter den. Många aktörer presenterar redan idag målgruppen i sina marknadsföringsmaterial men som ett led i att fortsätta öka tydligheten, jämförbarheten och transparensen på marknaden för strukturerade placeringar rekommenderar SPIS att alla aktörer presenterar målgruppen i marknadsföringsmaterialet.

SPIS Årsrapport för 2018

SPIS årsrapport för 2018 summerar året för SPIS, för marknaden för strukturerade produkter, och för branschen. (mer…)

SPIS Annual Report for 2018

SPIS annual report for 2018 summarising the year for SPIS, for the structured products market, and for the structured products industry. (mer…)

Riskindikator för kreditlänkade placeringar

SPIS har beslutat att ställa sig bakom en särskild metod för beräkning av riskindikatorn för kreditlänkade strukturerade placeringar. Metoden har tagits fram genom ett europeiskt branschinitiativ till självreglering och kommer att användas för kreditlänkade placeringar som ges ut av SPIS anslutna företag från det att regelverket PRIIPs träder i kraft den 1 januari 2018. Tillsammans med den metod som gäller för produkter som inte är kreditlänkade kommer en ny riskindikator som är reglerad genom PRIIPs att beräknas. Den ersätter SPIS riskindikator som tidigare använts av SPIS anslutna företag. (mer…)

SPIS Granskning 2017 H1

SPIS halvårsvisa granskning för det första halvåret 2017 visar att antalet anmärkningar fortsätter att minska. ”Det är positivt att antalet anmärkningar har minskat successivt vid varje granskning sedan starten 2014. Vi har kommit en lång väg i arbetet med att öka tydligheten, jämförbarheten och förståelsen för strukturerade placeringar vilket resultatet bekräftar. Men vi är fortfarande inte i mål.” säger Fredrik Bonthron, Kanslichef på SPIS, Strukturerade Placeringar I Sverige.

(mer…)

Annual Report 2016

SRP European Structured Products Conference 2017

SPIS would like to thank SRP for the opportunity to speak at their European Structured Products Conference 2017, and would also like to congratulate Nordea (Winner: Best Distributor, Nodics) , Swedbank (Winner: Best Distributor, Baltics) and Garantum (Winner: Best Distributor, Norway) for their fantastic achievements.

A full report of the Awards results can be accessed through the following link – https://www.linkedin.com/groups/8117105

Photos: Gareth Davies

Detta bildspel kräver JavaScript.

SRP European Structured Products Conference 2017

SPIS vill tacka för möjligheten att tala vid SRP’s European Structured Products Conference 2017, samtidigt vill vi passa på att gratulera Nordea (Vinnare: Bästa Distributör, Norden), Swedbank (Vinnare: Bästa Distributör, Balticum) och Garantum (Vinnare: Bästa Distributör, Norge) för deras utmärkelser.

Via följande länk finner ni en full rapport på alla utmärkelser – https://www.linkedin.com/groups/8117105

Bilder: Gareth Davies

Detta bildspel kräver JavaScript.

 

Strukturerade Placeringar

OM STRUKTURERADE PLACERINGAR

Sparformen strukturerade placeringar har funnits sedan 80-talet men det var först i slutet av 90-talet som de började erbjudas brett till allmänheten, det vill säga en relativt ny sparform.

Strukturerade placeringar är anpassningsbara investeringsprodukter där investeraren erbjuds placeringar utifrån sin egen syn på risk och avkastning. Exempelvis finns det kapitalskyddade placeringar som tar del av en uppgång samtidigt som det placerade kapitalet är skyddat medan andra typer av strukturerade placeringar erbjuder möjlighet till högre avkastning om spararen ökar sitt risktagande. (mer…)

Medlemmar och Anslutna Företag

Structured Retail Products