EU-krav slår hårt mot småföretagens riskhantering

"Nya EU-krav kommer att slå hårt mot småföretagens riskhanteringsmöjligheter" säger Andreas Widegren, Kanslichef på branschorganisationen Strukturerade Produkter i Sverige (SPIS) i en kommentarer till de Europeiska tillsynsmyndigheternas (ESA:s) förslag på utformningen av faktablad för paketerade investeringsprodukter (PRIIPs). Förordningen ställer krav på att ett faktablad måste tillhandahållas för paketerade investeringar såsom fonder och strukturerade produkter som säljs till retailkunder. I förslaget omfattas även derivat som inte är av spekulativ karaktär utan används för att skydda en investering, en s.k. hedge. ”Omfattas hedging-instrument så kommer det att slå hårt mot de svenska företagens möjligheter att hantera valuta- och ränteexponeringar då kostnaderna för instrumenten kommer att stiga", säger Andreas Widegren. ”När ett företag vill hantera sina valutarisk handlar det inte om att de spekulerar utan de säkrar sin affär. Vi anser att öka kostnader för dessa företag går emot målsättningen med kapitalmarknadsunionen”. Införandet av PRIIPs bör även samordnas med annan viktig EU-reglering på området, som direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID II) och försäkringsdistributionsdirektivet (IDD). ”Eftersom EU-kommissionen...
Read More
12