OM STRUKTURERADE PLACERINGAR I SVERIGE (SPIS)

Strukturerade Placeringar i Sverige (SPIS) bildades 2008 som ett projekt inom Svenska Fondhandlareföreningen. Syftet var att skapa gemensamma riktlinjer kring utformningen av marknadsföringsmaterialet för strukturerade placeringar, dessa riktlinjer resulterade i SPIS branschkod år 2009. Branschkoden innehåller vägledande riktlinjer för informationsgivning gällande strukturerade placeringar där kansliet två gånger per år granskar de anslutna företagens följsamhet.

SPIS huvuduppdrag är att verka för en sund, effektiv och konkurrenskraftig marknad för investeringsformen Strukturerade Placeringar och arbetar löpande för att investerare, myndigheter och övriga samhällsintressenter ska känna ett högt förtroende för industrin genom att öka tydligheten, jämförbarheten och förståelsen för Strukturerade Placeringar. SPIS förmedlar även information och kunskap till de anslutna företagen samt agerar remissinstans i regelverksfrågor.

2012 registrerades Strukturerade Placeringar i Sverige (SPIS) som bifirma till Svenska Fondhandlareföreningens Service AB (FHF Service), ett av Svenska Fondhandlareföreningen helägt bolag. Alla arrangörer, dvs. en aktör som på en emittents uppdrag konstruerar en strukturerad placering, och verkar på den svenska marknaden kan genom avtal ansluta sig till SPIS.

13 institutioner har i dagsläget valt att ansluta sig till SPIS. Dessa har åtagit sig att följa högt satta krav på rättvisande information och marknadsföring genom SPIS branschkod. De företag som idag är anslutna till SPIS, representerar mer än 90 procent av volymen på den svenska marknaden för strukturerade placeringar.

För att ansluta dig till SPIS vänligen kontakta Kanslichefen.

 

ORGANISATION

 

BRANSCHRÅD

SPIS beslutande organ är branschrådet som består av representanter från de till SPIS anslutna företagen som även är medlemmar i Svenska Fondhandlareföreningen.

Branschrådets uppgifter består i att:

  • Genom råd och anvisningar stödja kanslichefen i dennes arbete kring verksamhetsplan, budget samt för SPIS relevanta frågor.
  • Förvalta och genomföra regelbunden översyn av ändringar i branschkoden, tillhörande ordlista samt SPIS:s regler för avtalsanslutande företag.
  • Besluta om kontrollåtgärder mot anslutna företag kring följsamhet av branschkoden med tillhörande ordlista.
  • Ansvara för kvalitetsuppföljning vid utredning av disciplinärenden.
  • Besluta om tillsättning av arbetsgrupper för utredning och beredning av särskilda frågor.

Branschrådets ordförande är Kerstin Hermansson (VD Svenska Fondhandlareföreningen).

 

KANSLI

Kansliet har till uppgift att förvalta och förnya branschkoden samt löpande bevaka industrins intressen. SPIS företräds av dess kanslichef Fredrik Bonthron.

 

DISCIPLINKOMMITTÉN

SPIS har även ett gransknings- och sanktionssystem där SPIS disciplinkommitté är sista instans. Disciplinkommittén är oberoende och består av tre ledamöter vilka ska pröva fall där anslutna företag har marknadsfört strukturerade placeringar i strid med branschkoden. När beslut om disciplinpåföljd meddelats av disciplinkommittén ska SPIS offentliggöra ett pressmeddelande med information om beslutet.

Följande disciplinpåföljder finns för ett företag som inte följer branschkoden:

Erinran – Om disciplinkommittén finner att företagets åsidosättande av branschkoden är ringa eller ursäktligt eller under handläggningen hos disciplinkommittén har vidtagit rättelse, får disciplinkommittén meddela företaget erinran eller helt avstå från påföljd.

Varning – Disciplinkommittén får meddela företaget varning när det finns grund för uteslutning men det föreligger särskilda omständigheter som gör att varning är tillräckligt. Disciplinkommittén får meddela företaget varning om åsidosättandet av branschkoden inte är så allvarlig att det finns grund för uteslutning.

Uteslutning – Om ett företag allvarligt åsidosatt de informationskrav som anges i branschkoden eller vid upprepade tillfällen brutit mot angivna informationskrav eller använt logotypen i sammanhang där detta inte är tillåtet får disciplinkommittén besluta att avtalet med företaget ska upphöra att gälla, det vill säga uteslutning ur SPIS som maximalt gäller under 3 år.

Disciplinkommitténs ledamöter:

Anders Malm, jurist (ordförande i disciplinkommittén)

Johan Tjeder, ekonom

Fredrik Edlund, ekonom