År 2019 fattade SPIS ett historiskt beslut genom att enas om en gemensam produktbenämning för strukturerade produkter i Sverige. Produktbenämningen avser både instrumenttyp och produkt och är obligatorisk för alla SPIS-medlemmar att inkludera i marknadsföringsmaterial för produkterna. Beslutet är taget som ett ytterligare steg för att öka tydligheten och jämförbarheten och göra det lättare för investerare att få en förståelse för vilka strukturerade produkter som finns.

Branschen gav input till översynen av den nyligen införda PRIIPs-regleringen och började förbereda sig för översynen av MiFID II. Både PRIIP och MiFID II trädde i kraft 2018 genom omfattande regler. Utöver SPIS befintliga självreglering är dessa regleringar ett ytterligare steg för att stärka upp konsumentskyddet. Reglerna medför transparens och lika spelregler för många olika sparformer men vad de slutgiltiga effekterna av dem blir i slutändan återstår fortfarande att se och SPIS har aktivt verkat för att peka på vad som behöver förändras för att uppnå syftet med reglerna.

SPIS fortsatte under året att ha en nära dialog med Finansinspektionen för att diskutera synen på marknaden för strukturerade produkter och reglerna som påverkar den. Även om SPIS har kommit långt i arbetet för att öka transparens, jämförbarhet och förståelse för strukturerade placeringar i Sverige, så återstår det fortfarande arbete för att stärka branschen ytterligare och för att skapa förutsättningar för strukturerade placeringar att bli en mer etablerad och accepterad sparform. Något dom har potentialen att bli.

Länk: SPIS Årsrapport 2019 (endast tillgänglig på engelska)