SPIS årsrapport för 2019

År 2019 fattade SPIS ett historiskt beslut genom att enas om en gemensam produktbenämning för strukturerade produkter i Sverige. Produktbenämningen avser både instrumenttyp och produkt och är obligatorisk för alla SPIS-medlemmar att inkludera i marknadsföringsmaterial för produkterna. Beslutet är taget som ett ytterligare steg för att öka tydligheten och jämförbarheten och göra det lättare för investerare att få en förståelse för vilka strukturerade produkter som finns. Branschen gav input till översynen av den nyligen införda PRIIPs-regleringen och började förbereda sig för översynen av MiFID II. Både PRIIP och MiFID II trädde i kraft 2018 genom omfattande regler. Utöver SPIS befintliga självreglering är dessa regleringar ett ytterligare steg för att stärka upp konsumentskyddet. Reglerna medför transparens och lika spelregler för många olika sparformer men vad de slutgiltiga effekterna av dem blir i slutändan återstår fortfarande att se och SPIS har aktivt verkat för att peka på vad som behöver förändras för att uppnå syftet med reglerna. SPIS fortsatte under året att ha en...
Read More

Strukturerade placeringars målgrupp bör presenteras i marknadsföringsmaterialet

Strukturerade placeringars målgrupp bör presenteras i marknadsföringsmaterialet Strukturerade placeringar i Sverige, SPIS, har beslutat att införa en rekommendation om att strukturerade placeringars målgrupp presenteras i marknadsföringsmaterialet för dem. Enligt reglerna för produktstyrning under MiFID II ska företag identifiera en målgrupp för de produkter man tänker sälja. Produkten ska vara utformad för att uppfylla behoven hos den identifierade målgruppen och såväl risk som distributionsstrategi ska vara anpassad efter den. Många aktörer presenterar redan idag målgruppen i sina marknadsföringsmaterial men som ett led i att fortsätta öka tydligheten, jämförbarheten och transparensen på marknaden för strukturerade placeringar rekommenderar SPIS att alla aktörer presenterar målgruppen i marknadsföringsmaterialet....
Read More